Archive | януари 2017

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ – НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЧР

BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ е новата процедура за подбор на проекти, обявена от Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 на 03.01.2016 година.

Continue reading

This entry was posted on януари 4, 2017, in Новини.