За нас

AdvisorБизконсулт адвайзър ЕООД е компания с основен предмет на дейност консултантски услуги свързани със следните направления:

 • Подготовката и реализацията  на проекти, съфинансирани от ЕС.
 • Разработване и внедряване на системи за управление на качеството.
 • Услуги свързани с бизнес планиране и оценка на риска в предприятията.
 • Услуги свързани с изграждане на ERP и BI информационни системи.
 • Предоставяне на услуги по атестиране и оценка на нуждите от обучения на персонала.

Екипът на Бизконсулт адвайзър ЕООД е изграден, като успешна компилация, от професионалисти с повече от 15 години опит, в сферата на управленските консултации и  млади специалисти в сферата на финансите и информационните системи.

Успешни проекти, реализирани през 2015-2016 година:

 • Функционален анализ на голяма държавна администрация;
 • Разработване на повече от 30 проектни предложения по :
  • Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г.“;
  • ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“;
  • ОП „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020“;
  • ОП „Наука и иновации за интелегентен разстеж 2014-2020“;
  • Програма за развитие на селските райони 2014-2020
  • ЕРАЗЪМ +
 • Оценка на нуждите от обучения на служителите на голяма държавна администрация (над 280 служители, за които са проведени оценки на степента на владеене на компютърна грамотност, английски език и познание на нормативната уредба и вътрешните правила на структурата).